Podmínky zapůjčení včelína


1. Smlouva klient x pronajímatel

1.1 Smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem je uzavřena vyplněním formuláře ubytovaným v rezervačním systému na stránkách Včelího lehára a potvrzením rezervace ze strany Včelílho lehára zasláním e-mailu na adresu klienta. Smlouva může být uzavřena i emailem po potvrzení obou stran nebo přes mobilní aplikaci WhatsApp.

1.2 První den nastoupí klient po 15. hodině, včelín opustí poslední den svého pobytu do 11 hodin. Maximální počet osob, které mohou být současně ubytován jsou 2 dospělé osoby nebo dospělý pár se 1-2 dětmi, ovšem je zde matrace 2x2m.

1.3 Pes může být ve Včelím leháru.

1.4 Ve smlouvě je uveden především časový termín, umístění včelína, cena za pronájem, způsob platby a její splatnost. 

1.5 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže klient zjistí, že v údajích zadávaných v rezervačním systému provedl chybu nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace nebo bezodkladně kontaktuje pronajímatele za účelem napravení těchto chyb. 

2. Rezervace a cena

2.1 Cena za pronájem včelína včetně DPH je uvedena v rezervačním systému a ceníku služeb na webové stránce nebo je sdělena klientovi prostřednictvím emailu.

3.2 Rezervace provedená klientem v rezervačním systému platí 5 pracovních dnů ode dne provedení rezervace. Do této doby je klient povinen provést úhradu celé ceny rezervovaného ubytování, a to bezhotovostní platbou dle instrukcí uvedených v rezervačním systému. Jestliže do uplynutí této lhůty klient cenu neuhradí, smlouva zaniká. Poskytovatel je oprávněn nabízet včelín pro jiné klienty.


3. Storno

3.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným oznámením doručeným na e-mailovou adresu vcelileharo@gmail.com. Jestliže dojde k takovému zrušení (doručení oznámení o zrušení) po úhradě ceny ubytování ze strany klienta déle než 30 dní před pobytem, vrací se klientovi 100 %, více než 14 dní pak 50 %. V případě zrušení rezervace méně než 14 dní dopředu se peníze nevrací.

3.2 Pokud se klient nedostaví do  včelína podle smlouvy nebo nájem nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu nájmu. Pronajímatel není v tomto případě povinnen poskytnout službu v náhradním termínu.


4. Práva a povinnosti klient x pronajímatel

4.1 Klient se zavazuje, že včelín a jeho okolí bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Dále se zavazuje respektovat pravidla uvedená v manuálu zaslaném na mail a umístěném ve včelíně. 

4.2 Klient je povinen včelín kdykoli před svým odchodem řádně zabezpečit proti krádeži a není oprávněn provádět jakékoliv úpravy. Zakazuje se kouřit uvnitř včelína.

4.3 Klient se zavazuje předat včelín při skončení ubytování čisté a nepoškozené. 

4.4 Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu či Policii ČR.

4.5 Oznámí-li klient řádně a včas zástupci vadu ve včelíně, a neodstraní-li zástupce vadu bez zbytečného odkladu, klient může včelín užívat jen s obtížemi, má klient právo na přiměřenou slevu z ceny ubytování. 

4.6 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, včelínu a okolní krajině šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem. Pronajímatel neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou na straně klienta a s ním  dalších osob ve včelíně v důsledku nedodržení těchto podmínek.

4.7 Klient bere na vědomí, že jsou ve včelíně umístěné včely. Riziko onemocnění, bodnutí včelou a následných reakcí je plně v odpovědnosti klienta a odpovídá i za nezletilé osoby ve včelíně.

4.8. Klient nesmí přenechat včelín třetí osobě.


5. Závěrečná ustanovení

5.1 Platné podmínky odkazují na manuál, který obdrží klient v mailu a je umístěn i ve včelíně.

5.2 Podmínky jsou platné od 1.8.2023